Лъжат ли институциите за Фините прахови частици

директива1

На 21 май 2008г. Европейският парламент и Съвета на Европа приеха директива относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух в Европа. Директивата е приета и от България, която има задължения по нея. Тук ще се спрем само на приетото по отношение написаното в нея за Фини прахови частици.

Фините прахови частици са определени като два вида – с големина до 10 микр. (ФПЧ-10) и с големина до 2,5 микр. (ФПЧ-2,5).

Важно е да знаем, че в директивата изрично е посочено, че ФПЧ – 2,5 имат значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве. Освен това, засега няма определен минимален праг, под който ФПЧ – 2,5,  да не представляват риск.

Ето извадка от Директивата, публикация на официалния вестник на ЕС

ф пч

22

По тази причина, към този замърсител не трябва да се прилага същата правна уредба както към другите замърсители на въздуха, т.е те са много по-вредни от останалите. Затова Директивата е определила, че качеството на въздуха следва да се запази и подобрява, а за Фините прахови частици е определена Пределно допустима стойност, която е трябвало България да достигне още на 1 януари 2015г., и е средногодишна норма 25 мкр.гр./м.куб.,  но……това не е границата, под която те са безведни!

Както пише по-горе – няма определен праг под който да са безвредни.

Постигането на стойност 25 мкр.гр./м.куб. средно годишна норма е само първият етап. На втори етап до 1 януари 2020  г. стойностите трябва да паднат до 20 мкр.гр./м.куб.

И така – Първата лъжа – че количества под 25 мкр.гр./м.куб. не са вредни и трябвало да сме спокойни когато ги дишаме.

Втората лъжа е още по-страшна.

Навсякъде, когато стане дума за Фини прахови частици, институциите коментират единствено Наредба за качеството на атмосферния въздух, в която са описани препоръчителните им  стойности.

Има обаче, още една наредба, за която не казват нито дума. Това е Наредба №11 от 14 май 2007г. за норми за Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух.

В тази наредба е записано, че пробите за Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух се вземат от събраните ръчно ФПЧ-10, и изрично е описано как е правят изследванията. Тоест във Фините прахови частици се предполага съдържание на Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди, вещества, които водят най-често до РАК и то не на дробовете, а на костите и кръвта. 

Редно е да се запитаме – Защо, когато институциите споменават превишени количества на ФПЧ-10, не споменават колко са измерените стойности на Арсен, Кадмий, Никел и Полициклични ароматни въглеводороди.

Ето част от наредбата, публикувана в Държавен вестник:

арсен

Да сте чували, някой да е събирал ръчно Фини прахови частици и да ги е изследвал?

И нека поясним: Полицикличните ароматни въглеводороди се съдържат най-вече в изпаренията отделяни от асфалт и нефтопродукти, така, че мирише ли на тях – бягайте надалеч, и ако искате да сте здравословна околна среда – не позволявайте да асфалтират тротоарите.